Ubytovaci poriadok

1. Apartmánový dom môže ubytovať len hosťa, ktorý sa riadne prihlási. Za tým účelom predloží návštevník pracovníkovi na recepcii hotela svoj osobný doklad o totožnosti, identifikačnú kartu (občiansky preukaz) alebo platný cestovný pas. Pracovník recepcie zavedie osobné údaje hosťa do recepčného systému PREVIO a vráti doklady hosťovi.

2. Používanie hotela je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými ochoreniami.

3. Apartmánový dom môže v osobitných prípadoch ponúknuť hosťovi aj iné ako dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od už potvrdenej objednávky.

4. Ubytovacie zariadenie podľa osobitných predpisov (§51 Poštového poriadku) prijíma zásielky adresované ubytovaným hosťom alebo hosťom, ktorí majú ubytovacie služby objednané. Tieto zásielky sú povinné doručiť adresátom a ak to nie je možné, vrátiť ich späť.

5. Apartmánový dom zabezpečí pri ochorení alebo zranení hosťa poskytnutie lekárskej pomoci, príp. prevoz do nemocnice.

6. Apartmánový dom poskytuje ubytovaným hosťom služby v rozsahu určenom vyhláškou č. 419/2001 MH SR, ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení.

7. Hosť používa izbu po dobu, ktorú dohodol s ubytovacím zariadením pri príchode.

8. Neubytovaný hosť je povinný nahlásiť svoju návštevu na recepcii . Návštevy v izbách sú povolené od 8.00 do 22.00 hodiny.

9. Hosť vyúčtuje svoj pobyt pri príchode na recepcii . Hosť sa odhlási z pobytu najneskôr do 10.00 hod v deň odchodu, v tej istej dobe uvoľní izbu. Ak hosť tak neurobí v určenej dobe môže mu Apartmánový dom účtovať pobyt aj nasledujúci deň.

10. Hosť má nárok na izbu od 14.00. Ak sa ubytuje pred 6.00 hodinou rannou, uhradí cenu za ubytovanie za celú predchádzajúcu noc.

12. Hosť je povinný pri odchode z izby uzatvoriť vodovodné uzávery, vypnúť v izbe a priľahlých priestoroch elektrické osvetlenie a ďalšie spotrebiče (rádio, televízor a pod.) a uzatvoriť dvere. Po ukončení pobytu, v deň odchodu pri odhlásení sa z ubytovania, odovzdá hosť magnetickú kartu na recepcii.

13. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené nechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých osôb v izbe a ostaných spoločenských priestoroch hotela.

14. Hosťovi nie je dovolené brať na izbu športové náradie a predmety, pre ktoré je na úschovu vyhradené miesto.

15. Na úschovu cenných vecí slúžia hosťom trezory, ktoré sa nachádzajú na každej izbe.

16. Apartmánový dom zodpovedá podľa občianskeho zákonníka $ 758 a ustanovenia $ 433 za veci vnesené hosťom do hotela, rovnako za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto veci boli uložené na mieste pre to vyhradené alebo tam, kde sa obvykle ukladajú. Za peniaze a cenné veci zodpovedá hotel len vtedy, ak ich prevzal do úschovy oproti vydanému potvrdeniu o prijatí podľa $ 434 občianskeho zákonníka.

17. V čase od 22.00 do 6.00 hodiny je hosť povinný dodržať nočný kľud.

18. V hoteli je na viditeľnom mieste vyvesený požiarny poriadok – hosti sú povinní riadiť sa ním počas pobytu.

19. Fajčenie je povolené len vo vonkajších priestoroch. V Apartmánovom dome a spoločenských priestoroch platí prísny zákaz fajčenia. Apartmánový dom je oprávnený účtovať sumu 35,- EUR za porušenie tohto zákazu.

20. Reklamačný poriadok je k dispozícii na recepcii hotela,ako aj na tejto web stránke.

21. Za škody spôsobené na majetku Apartmánového domu zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov.

22. Hosť je povinný podať na recepcii informáciu o odchode na individuálnu túru a zapísať sa do knihy vychádzok a túr.

23. Do priestorov Apartmánového domu je možné prichádzať motorovými vozidlami len po prístupových cestách a s vozidlami parkovať len na vyhradených miestach pre parkovanie ubytovaných hostí.

24. Za ubytovacie a ostané služby je hosť povinný platiť ceny vopred dohodnuté pri nástupe na pobyt. Účet je splatný pri predložení hosťovi.

25. Sťažnosti hosťa a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti prijíma recepcia.

26. Psy a iné zvieratá nemôžu byť ubytované podľa osobitných predpisov.

27. Ubytovaný hosť je povinný dodržiavať ustanovenia ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší hrubým spôsobom, Apartmánový dom podľa $ 759 ods. 2 občianskeho zákonníka môže od zmluvy o ubytovacích službách odstúpiť ešte pred uplynutím dohodnutého času.

A3M Apartments,s.r.o.,Topoľová 2264/50, 95501 Topoľčany. Zápis v Obchodnom registri OS Nitra, Odd. Sro, Vložka č. 37536/N.